Pravidla soutěže

Níže najdete kompletní pravidla soutěže.

Důležité je, abyste byli studentem základní či střední školy. Na výrobku nesmí pracovat více než tři tvůrci. Nebylo by to fér vůči ostatním.

Ročník 2019   Odborná porota

Pravidla soutěže
„S TIPOU za tajemstvím elektronu“

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost TIPA, spol. s r. o., IČ 42864208, sídlem Opava, Sadová 2749/42, PSČ 746 01, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě dne 1.10.1991, oddíl C, vložka 1519. (dále jen „TIPA“) vyhlašuje v termínu od 00:01 hodin dne 1. 9. 2019 do 23:59 hodin dne 30.04.2020 (dále jen „doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „S TIPOU za tajemstvím elektronu“ (dále jen „soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.tipa.eu.

1.2. Předmětem soutěže je vytvoření přístroje z elektrosoučástek, se zapojením
na elektřinu – zdroj nebo baterii – ve výše uvedeném termínu a doručení do 30.01.2020 na adresu společnosti TIPA, spol. s r. o., Sadová 2749/42, PSČ 746 01, Opava, případně po domluvě na blízké odběrné místo společnosti. Výrobek může disponovat různými elektronickými funkcemi. Podrobné informace naleznou zájemci o soutěž na internetové stránce www.tipa.eu

1.3. Smyslem soutěže je podpořit tvůrčí činnost žáků elektrotechnických škol, široké veřejnosti a zvýšit dovednosti při práci s elektronikou.

1.4. Výrobek s ohledem na jeho případnou aplikaci musí být jedinečný, nezaměnitelný a jednoznačně rozlišitelný od jiných výrobků, které se soutěže zúčastní. Součástí výrobku musí být písemný popis výrobku vč. součástek a písemná dokumentace s technickými údaji o výrobku.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každý občan České republiky se může přihlásit do soutěže (dále jen „účastník“), pokud splní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech:

 1. Je plně svéprávný a je autorem soutěžního výrobku.
 2. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu ke společnosti TIPA, jakož i k osobám se společností TIPA personálně a majetkově spojeným, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 3. Je studentem základní nebo střední školy.

2.2. Ze soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry ti, kteří:

 1. Nesplní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech.
 2. Budou jednat v rozporu se zákonem nebo s dobrými mravy či se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží.
 3. Uvedou v soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

2.3. Účastník prohlašuje a potvrzuje, že:

 1. Výrobek splňuje dané propozice požadovaného přístroje.
 2. Výrobek je slušný, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy.
 3. Výrobek nesnižuje důstojnost a vážnost žádných osob ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele vyhlašovatele.
 4. Výrobek nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.
 5. Na výrobku nepracovali více než 3 studenti základních či středních škol.
 6. Je autorem výrobku, na výrobku neváznou žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti účastníka v soutěži a která by byla na překážku vzniku licence dle níže uvedeného.
 7. Výrobek byl pořízen se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním výrobku na webu www.tipa.eu.
 8. Se účastní soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná.

2.4. Účastník jako autor výrobku na základě účasti v soutěži poskytuje společnosti TIPA oprávnění k neomezenému užití výrobku (dále jen „licence“), bez územního omezení.

2.5. TIPA má právo jednostranně rozhodnout o vyřazení výrobku ze soutěže, když bude v rozporu s těmito pravidly soutěže nebo v rozporu s prohlášeními soutěžícího, a to bez náhrady.

2.6. V případě vyloučení účastníka (mj. z důvodu odmítnutí výrobku pro nesoulad s těmito pravidly a podmínkami) nemá takový účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Každý účastník, splňující podmínky a pravidla této soutěže, doručí výrobek do 30. 01. 2020 do společnosti TIPA, spol. s r. o., Sadová 2749/42, 74601 Opava-Předměstí. U výrobku uvede své jméno a příjmení jako autora výrobku, které bude moci TIPA uvádět ve všech informačních kanálech a na jí provozovaném webu, pro což účastník dává výslovný souhlas.

3.2. Na pozdě doručené výrobky, tedy po uplynutí doby konání, nebude brán zřetel.

3.3. Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu s jedním soutěžním výrobkem.

3.4. Po celou dobu vystavení výrobku v obchodním centru (dále jen „OC“) mohou jednotlivé osoby z řad veřejnosti hlasovat dle vlastního uvážení pro výrobek, který se jim líbí. Hlas udělí tak, že hlasovací lístek s vyplněnými údaji a s označením výrobku vhodí do připraveného hlasovacího boxu umístěném v OC. Na hlasovacím lístku bude rovněž umístěna tipovací otázka o tom, jaký počet hlasů získá vítězný výrobek.

4. CENY V SOUTĚŽI

4.1. Vybraní účastníci soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující ceny (dále „cena“):

 • dárkový poukaz do OC na nákup dle vlastního výběru v určené hodnotě
 • hodnotný dar od společnosti TIPA

4.2. Výhercem soutěže se stává účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech
a stal se tvůrcem nejlepšího výrobku.

4.3. Každý účastník, který nevyhrál cenu po ukončení hlasování, bere na vědomí, že v soutěži neuspěl.

4.4. Zástupce společnosti TIPA bude výherce kontaktovat telefonicky do deseti pracovních dnů od ukončení soutěže. Výherce výrobku s největším počtem hlasů bude kontaktován na telefonním čísle uvedeném v registraci.

4.5. Podmínkou předání ceny je její osobní vyzvednutí výhercem na předem určeném místě stanoveném společností TIPA. Výherce bere na vědomí, že z předání výhry budou pořízeny fotografie a videozáznam pro marketingové účely.

4.6. Účastníkovi, který nereagoval na informaci společnosti TIPA o výhře ani po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétní výhry, propadá výhra ve prospěch společnosti TIPA.

4.7. TIPA neposkytuje na výherní ceny žádnou záruku. V případě poškození konkrétní výhry, tedy ceny přímo z výroby, provede výměnu.

4.8. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Přihlášením do soutěže dává účastník společnosti TIPA ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., „O ochraně osobních údajů“ a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
v rozsahu zejména jméno, příjmení, ročník narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Účastník má zároveň dle ust. paragrafu 12 zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. paragrafu 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace společnosti TIPA včetně zasílání obchodních sdělení. Společnost TIPA může bezúplatně použít veškeré slovní projevy, audio i videonahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 2 let od počátku soutěže.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tato soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. paragrafu 1772 a násl. zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2. TIPA prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. TIPA si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže a nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně soutěž zrušit.

6.4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů, spojenou s účastí v soutěži.

6.5. Pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Opavě, dne 1. 9.2019


Pravidelné informace o soutěži přímo v e-mailu. Stačí se jen přihlásit.

  Copyright © 2015-2022 Tipa, spol. s.r.o.